วจก. จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน


 

วจก. จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน และสอบประมวลความรู้ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 79

แชร์ข้อมูล ::