HUSO จัดสัมมนาอักษรในงานออกแบบสู่งานออกแบบตัวอักษร


 

HUSO จัดสัมมนาอักษรในงานออกแบบสู่งานออกแบบตัวอักษร


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ อักษรในงานออกแบบสู่งานออกแบบตัวอักษร โดยการสัมมนาจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง 634 อาคาร 6 ชั้น 3 เวลา 08.00 - 16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 69

แชร์ข้อมูล ::