ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564


 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากหารประชุม ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

4.3 การดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

4.4 การดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ "ลานปัญญา" เพื่อการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

5.2 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา กรณีวุฒิการศึกษา ต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::