U2Tการจัดการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คลองต้นไทรสำรวจพื้นที่


 

U2Tการจัดการสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่คลองต้นไทรสำรวจพื้นที่


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เป้าหมาย เก็บข้อมูลเบื้องต้น และทำความรู้จักกับผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนในการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยชาวชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 180

แชร์ข้อมูล ::