วจก สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย


 

วจก สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการของคณะวิทยาการจัดการที่กำกับ ดูแล กำหนดขอบเขตและลักษณะของงาน (TOR) ดำเนินการสัมภาษณ์ ประชาชน นักศึกษา บัณฑิต ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยแยกผู้สัมภาษณ์ที่เป็นประชาชนสัมภาษณ์ที่ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 ผู้สัมภาษณ์ที่เป็นนักศึกษาสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 และผู้สัมภาษณ์ที่เป็นบัณฑิตเข้าสัมภาษณ์ที่ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏ อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 101

แชร์ข้อมูล ::