https://www.dru.ac.t" class="metadetail"> https://www.dru.ac.t" /> https://www.dru.ac.t" id="mydescription" class="metadetail" /> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://www.dru.ac.th/champ/assets-center/pdf/scan_19.pdf


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1697

แชร์ข้อมูล ::