การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัย


 

การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัย


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : “การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)” เพื่อประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยเป็นการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 324

แชร์ข้อมูล ::