อาจารย์ครุศาสตร์ มรธ.นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 


 

อาจารย์ครุศาสตร์ มรธ.นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 อาจารย์คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน อาจารย์ณัฐวัฒน์ ฐิตวัฒนา และผศ.ดร.สุนันทา แก้วสุข เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 263

แชร์ข้อมูล ::