SCIDRU สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับนายกสภา มรธ


 

SCIDRU สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับนายกสภา มรธ


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี นำบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 125

แชร์ข้อมูล ::