นายกสภา มรธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


 

นายกสภา มรธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


นายกสภา มรธ. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โอกาสนี้ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาให้แก่ผศ.อารีย์ วชิรวราการ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา เป็นผู้พัฒนาองค์กรด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการยอมรับจากทางสังคมว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ มีจิตสำนึกของการให้บริการที่ดี บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความถูกต้องโปร่งใส 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสที่ผศ.อารีย์ วชิรวราการ ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 182

แชร์ข้อมูล ::