รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปีงบประมาณ 2562


 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็นประธานในการประชุม และกรรมการ ดังนี้ รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์  ดร.ดิเรก พรสีมา  ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล และทีมผู้ช่วยเลขานุการประชุม ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน 4.46 คะแนน อยู่ในระดับดี

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 246

แชร์ข้อมูล ::