โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน


 

โครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 25กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชุมชน โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล รายวิชาวาดเส้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ตลาดโบราณบางพลี อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ การวาดเส้นทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นและช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 91

แชร์ข้อมูล ::