โครงการนิทรรศการวาดเส้นผลงานนักศึกษา


 

โครงการนิทรรศการวาดเส้นผลงานนักศึกษา


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการวาดเส้นผลงานนักศึกษา "Part One” เพื่อนำผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล และสาชาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ จากการเรียนในรายวิชาวาดเส้นพื้นฐาน มาจัดแสดงออกสู่สาธารณะชนให้ผู้สนใจเข้าชมผลงานทางศิลปะ ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีอาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 166

แชร์ข้อมูล ::