Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

มรธ.ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(155)/2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดการประชุม ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าโครงการประมวลพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รายงานสรุปความก้าวหน้าการส่งข้อมูลเข้า Rajabhat Dataset และการรวบรวมข้อมูลเป็นชุดโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง  
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 168

แชร์ข้อมูล ::