โครงการมุทิตาจิตบุคลากรอันเป็นที่รัก


 

โครงการมุทิตาจิตบุคลากรอันเป็นที่รัก


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐชยา อุ่นสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิมป์เฉลิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.วรารัตน์ เขียวไพรี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.พัชนี เดชประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอมรรัตน์ ศิริไปล์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสุวรรณ โกมลบุณย์ พนักงานธุรการ ส3 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนายสุทธิ หนูนุรัตน์ ช่างไม้ ช3 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นเป็นการแสดงเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ ปี 2563 จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ขอบคุณภาพจาก PR.DRU


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 610

แชร์ข้อมูล ::