การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


ในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ในปีการศึกษา 2562 มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้

1. รศ.ดร.ไทย    ทิพย์สุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) 

2. รศ.ดร.สุวัฒน์   ฉิมะสังคนันท์ (กรรมการ) 

3. ผศ. สมหมาย มหาบรรพต (กรรมการ) 

4. ผศ.ดร.ปัญญา  ทองนิล (กรรมการ) 

5. อ.ดร.สุรางคณา  มัณยานนท์ (กรรมการและเลขานุการ) 


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 134

แชร์ข้อมูล ::