SCIDRU-แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา


 

SCIDRU-แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่สมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 4203 และ 4206 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแสดงออกซึ่งความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ฝึกคิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสินใจและแก้ปัญหาในเวลาที่จำกัด โดยมีโรงเรียนที่เข้ร่วมได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รวม 13 ทีม การแข่งขันมีประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ประเภทที่ 2  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ประเภทที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 165

แชร์ข้อมูล ::