วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปกรรม


 

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปกรรม


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการวิพากษ์หลักสูตร โดยมี ดร.สันติภาพ คำสะอาด ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร และรศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 228

แชร์ข้อมูล ::