การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ


 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ


โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 20) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 78

แชร์ข้อมูล ::