โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย


 

โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563" ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์