ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


 

ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


คณะวิทยาการจัดการ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์  อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ