ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


คณะวิทยาการจัดการ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ