รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อว สร้างงาน


 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อว สร้างงาน


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการจ้างประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี