ประกาศ หลักเกณฑ์-วิธีพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ.


 

ประกาศ หลักเกณฑ์-วิธีพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. และ ศ.


ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 20 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี