การสรรหา ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

การสรรหา ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง  การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                     การสมัครหรือการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

 1. ขอรับใบสมัครและเสนอชื่อ ได้ที่กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.dru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และเสนอชื่อด้วยตนเอง ต่อกรรมการฯ (นางสาวอิสรีย์  กิตติชวาลสิทธิ์) ได้ที่กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี