วจก อบรมการใช้ Youtube จัดการเรียนสอนออนไลน์


 

วจก อบรมการใช้ Youtube จัดการเรียนสอนออนไลน์


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอน ผ่านโปรแกรม Youtube วิทยากรโดย ดร.ธีระศักดิ์ สร้อยคีรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 ซึ่งการอบรมครั้งนี้ คณะฯ ได้ทำการสำรวจการเข้าร่วมอบรมโดยการให้อาจารย์เข้ามารับความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 289

แชร์ข้อมูล ::