โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


 

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 16

แชร์ข้อมูล ::