โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


 

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 46

แชร์ข้อมูล ::