“ธนบุรีศรีนพมาศ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 63


 

“ธนบุรีศรีนพมาศ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 63


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ผู้อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติจะได้รางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 (รายละเอียดและแนวทางการพิจารณา ตามเอกสารแนบ) ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลประวัติผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะดำเนินงานคัดเลือกบุคคลจนถึงการจัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนการเผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลแก่สาธารณชน เพื่อให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีความตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินไปประพฤติและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งในการบริหารจัดการครองตน ครองคน และครองงาน 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม