วจก. อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รอบ 2


 

วจก. อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รอบ 2


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" รุ่นที่ 2 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 514

แชร์ข้อมูล ::