การงดรับสมัครและขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขัน


 

การงดรับสมัครและขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง สั่งปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรงดการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ตามประกาศมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19     พ้นไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะประกาศขยายเวลาการรับสมัครใหม่และแจ้งให้ทราบต่อไป


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี