การเลื่อนการสอบแข่งขัน


 

การเลื่อนการสอบแข่งขัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง สั่งปิดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 นั้น

จึงเห็นควรเลื่อนกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศข้างต้นไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พ้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบสอบแข่งขันฯ จะกำหนดการสอบและแจ้งให้ทราบต่อไป

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี