มรธ.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 459

แชร์ข้อมูล ::