แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3–ชั้นปีที่ 5 อบรมภาษาอังกฤษ


 

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3–ชั้นปีที่ 5 อบรมภาษาอังกฤษ


คณะครุศาสตร์ ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – ชั้นปีที่ 5 รับหนังสือเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ – นามสกุล และห้องที่เข้าร่วมอบรม ดังเอกสารแนบ
2. นักศึกษาสามารถติดต่อรับหนังสือได้ที่ห้องสมุด คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 ดังวันและเวลาต่อไปนี้

• วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00น.
• วันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
3. นักศึกษาที่มีรายชื่ออบรมในวันที่ 22 , 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 14 มีนาคม 2563 เวลา 08.00- 17.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพ

**หมายเหตุ**
1.ทางคณะครุศาสตร์จะทําการเช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งในช่วงเช้าและบ่าย
2. กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นกิจกรรมภาคบังคับของคณะครุศาสตร์


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์