งานแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ต


 

งานแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ต


งานแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ต ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2 -3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์