การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่งและคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ บรรยายให้ความรู้ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นประธานเปิดงาน โครงการนี้ได้รับความสนใจจากครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 72 สถาบัน ผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์