อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ


 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสืบทอดวิถีพุทธวิถีไทย ณ วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม