ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ AUN-QA


 

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ AUN-QA


งานประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. จึงเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา