โครงการรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทัน


 

โครงการรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทัน


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษา รู้ให้ชัดตามให้ทันภาพยนตร์" โดยมีคุณนิติเทพ คูณค้ำ นักวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบของสื่อต่างๆ อาทิ สื่อบุคคล สื่อละคร สื่อดนตรี สื่อภาพยนตร์ และมีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์สื่อเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อที่จะก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 143

แชร์ข้อมูล ::