โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ


 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 172

แชร์ข้อมูล ::