ขอเชิญเข้าอบรม EDS Single Search


 

ขอเชิญเข้าอบรม EDS Single Search


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม User-Focused Inferface: EDS Single Search

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนนักวิจัย โดยการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ