มรธ.ร่วมประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา


 

มรธ.ร่วมประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ Cooperative and Work Integrated Education : CWIE เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะสมรรถนะและคุณลักษณะอื่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการจัดเวทีนำเสนอ "เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" และการนำเสนอผลงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ CWIE  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายและเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 138

แชร์ข้อมูล ::