อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


 

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


งานประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 1 ชั้น 15 ห้องประชุม 50 ปี  


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 79

แชร์ข้อมูล ::