Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ระหว่างวันเสาร์ที่ 22, 29 กุมภาพันธ์ และ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 9203, 9204, 9205, 9206, 9207 และ 9208 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา