ประชุมแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์AUN-QA


 

ประชุมแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์AUN-QA


งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::