การทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


 

การทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกรุ่นกลุ่ม เข้ารับการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based โดยไม่มีการอบรม ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา