Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 4


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 4/2562 ระหว่างวันเสาร์ที่ 11, 18 และ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 1103,1106, 1107 อาคาร 1 ชั้น 10 และห้อง 1111,1113,1116 อาคาร 1 ชั้น 11  

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา