พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๒


 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๒


พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่เวลา เวลา ๑๒.๐๐ น. 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 55

แชร์ข้อมูล ::