อบรมเทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


 

อบรมเทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้งภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี" (ฟังบรรยาย) ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์