การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะ


 

การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะ


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การพูดและการนำเสนอในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ” โดยอาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา และคุณศิริพร เชาว์โชติ นักจัดรายการวิทยุคลื่น 107.75 MHz เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับนักศึกษา ปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 413

แชร์ข้อมูล ::